عجیب غریب!
عجیب غریب!

عجیب غریب!

قبر زامبی‌ها و خون‌آشام‌ها در دوران ویکتوریایی!

دوران ویکتوریایی برای مدتی ترس از زامبی‌ها و خون‌آشام‌ها به اعتقادات و آداب و رسوم مردم #انگلیس رخنه کرد تا جایی که جهت جلوگیری از خروج زامبی‌ها از درون #قبر، حفاظ‌های آهنی طراحی می‌کردند!!!

نوارهای زرد پهن داخل شکم ماهی انگل هستند!

ماهی می‌خرید چک کنید.

شخصی از ماهی فروشی تعدادی ماهی #کپور خریداری کرد و چون عجله داشت آنها را در ماهی فروشی پاک نکرد و به خانه آورد. هنگام تمیز کردن #ماهی متوجه نوارهای زرد پهن داخل شکم ماهی‌ها شد! …