زندان عجیبی که هیچ نگهبانی ندارد!

بزرگ‌ترین #زندان بولیوی هیچ نگهبانی ندارد. زندانیان با رای‌گیری، مسئولین زندان را از میان خود انتخاب و #قوانین وضع کرده و شغل دارند و حتی می‌توانند خانواده‌شان را به زندان منتقل کنند.