به ازای هر یک زن خیابانی هفت مرد خیابانی وجود دارد!

هفتاد و سه درصد مردان خیابانی (مردانی که چشم‌شان دنبال زنان است) متاهل‌اند.

هر مرد خیابانی در طول روز به طور میانگین ‌صدبار برای زنان نجیبی که هرگز سوار بر ماشین آنها نمی‌شوند،‌ بوق می‌زند.

به نظر می‌رسد اگر این مسأله جدید در دستور کار پژوهشگران و مدیران قرار نگیرد و #فحشا را بصورت سنتی، فقط یک مسأله زنانه ببینند، #جامعه بزودی با بحران‌های غیر قابل حل و شاید هم غیر قابل کنترل، روبه رو خواهد شد.

چرا این مردان #متاهل به #همسر خودشان راضی نیستند؟

چرا وقتی در خود تعهدی نمیبینند اقدام به #ازدواج می‌کنند؟