پلیس‌های مهربان در خانه این زوج سالخورده

همسایه‌ها باشنیدن سر و صداهای عجیب و داد و بیداد از خانه یک #زوج #سالخورده با #پلیس تماس می‌گیرند. هنگامی که ماموران می‌رسند، می‌بینند که این زوج به دلیل تنهایی کنترل #اعصاب خود را از دست داده‌اند.

این افسرهای پلیس #مهربان پیش این زوج می‌مانند، با آنها شوخی می‌کنند، پاستا درست می‌کنند، چند ساعتی با آنها حرف می‌زنند و سپس ظرف‌ها را می‌شویند و می‌روند...