درسال‌های ١٩۳۰ اگر زنی #افسرده بود یا به شوهرش رسیدگی نمی‌کرد، او را به بیمارستان روانی می‌فرستادند. به همراه شوک درمانی، ماسک‌های خندان به صورت آن‌ها می‌زدند تا #لبخند همیشگی رابه آن‌ها القا کند!

البته درمان بانوان با این روش تضمینی نبود، و در اکثر اوقات افراد #سالم نیز با حضور در این مراکز به کل مشاهیر خود را برای همیشه از دست می‌دادند!