پادشاهی که برای شفا یافتن تورات را خورد!

مینیلیک دوم پادشاه اتیوپی، هنگام #بیمار شدن برای #شفا یافتن یک برگ از #تورات را می‌خورد!

او در سال ١٩١۳ به بیماری سختی مبتلا می‌شود به همین دلیل یک فصل کامل از تورات را می‌خورد که این کار باعث #مرگ وی می‌شود.