رژه جالب پنگوئن‌های #نر برای جلب نظر ماده‌ها!

پنگوئن‌های پادشاه این‌گونه برای جلب نظر پنگوئن‌های #ماده، #رژه می‌روند و پنگوئن‌های مجرد به رژه ملحق می‌شوند و تلوتلو خوران پشت سر هم راه می‌روند.

رژه جالب پنگوئن‌های #نر برای جلب نظر ماده‌ها!

پنگوئن‌های پادشاه این‌گونه برای جلب نظر پنگوئن‌های #ماده، #رژه می‌روند و پنگوئن‌های مجرد به رژه ملحق می‌شوند و تلوتلو خوران پشت سر هم راه می‌روند.