نوارهای زرد پهن داخل شکم ماهی انگل هستند!

ماهی می‌خرید چک کنید.

شخصی از ماهی فروشی تعدادی ماهی #کپور خریداری کرد و چون عجله داشت آنها را در ماهی فروشی پاک نکرد و به خانه آورد. هنگام تمیز کردن #ماهی متوجه نوارهای زرد پهن داخل شکم ماهی‌ها شد!

این نوارها #انگل یا کرم‌های نواری هستند که عامل یک #بیماری مشترک بین آبزیان و انسان است.

بعضی از فروشنده‌ها که فقط دنبال سود هستند موقع پاک کردن این انگل‌ها را دور می‌ریزند و ماهی آلوده را دست مشتری می‌دهند!