خارج کردن ۸۴ عدد هروئین از #معده بیمار

یک فرد زندانی که به مرخصی رفته بود مقدار زیادی هروئین را می‌بلعد تا هنگامی که به #زندان بازگشت بتواند این مواد را بفروشد. اما ناگهان معده‌اش پاره می‌شود و ۸۴ عدد #هروئین از معده وی خارج می‌کنند.