مد و طراحی لباس با پارچه‌های صندلی #اتوبوس!

مد و طراحی لباس با پارچه‌های صندلی #اتوبوس!

#طراح لباسی از پارچه‌های به کار رفته در صندلی‌های اتوبوس در طرح‌های خود استفاده می‌کند.

«منجا استیونسون» از سال ۲۰۰۸ در طراحی #لباس، از تجربه‌های #اجتماعی نیز الهام گرفته است. پارچه‌های لباس‌های طراحی شده توسط او از صندلی اتوبوس‌های حمل و نقل شهری ایده گرفته‌اند!

او برای داشتن این پارچه‌ها از شرکت‌های حمل و نقل کمک خواست زیرا این گونه پارچه‌ها در بازار عادی در دسترس نبودند.