برخی از تومورهای سرطانی مو و دندان در می‌آورند!

برخی از تومورهای سرطانی مو و دندان در می‌آورند!

شاید باور نکنید ولی برخی از تومورهای سرطانی #دندان در می‌آورند، از #مو پر می‌شوند یا اندام‌هایی در درون آنها به وجود می‌آید!