مصاحبه استخدامی عجیب ادیسون!

#ادیسون برای مصاحبه استخدامی به داوطلبان کاسه سوپ میداد، اگر بدون چشیدن سوپ نمک می‌زدند رد می شدند؛ او معتقد بود کسی که بی‌اطلاع از شوری یا بی‌نمکی سوپ به آن نمک می‌زند برای کار مناسب نیست!