اعتقاد عجیب فیلیپینی‌ها: وقتی جنازه در خانه هست به آینه نگاه نکنید!

فیلیپینی‌ها معتقدند وقتی #جنازه در خانه هست باید روی آینه‌ها را با پارچه پوشاند و در #آینه نگاه نکرد، چون #روح سعی در نشان دادن خود در آینه و خروج از آن بوسیله یک فرد زنده را دارد!