باتوجه به اقدامات اخیر آمریکا و عملکرد اروپا در قبال ایران به نظر شما ادامه دادن برجام منطقی است؟!

anonymous poll

خیر باید از برجام خارج شویم – 13K

👍👍👍👍👍👍👍 67%

بله نباید بهانه به دست آن‌ها بدهیم – 5K

👍👍 22%

نظری ندارم – 2K

👍 11%

👥 20096 people voted so far.