وطنم ای شکوه پابرجا

در دل التهاب دورانها

کشور روزهای دشوار

زخمی سربلند بحرانها

ایستادی به جنگ رودررو

خنجر از پشت می زند دشمن

گویی از ما ودر نهان بر ما

وطنم پشت حیله را بشکن

...

@AkhbareFori