زخم جنگ همچنان بر پیکر خرمشهر

🔹خانواده‌هایی که مثل محمد در خانه‌های خمپاره‌خورده از زمان جنگ زندگی می‌کنند، کم نیستند

🔹اینجا زندگی خیلی سخت است. با اینکه بندرگاه داریم و همه فکر می‌کنند کار زیاد است اما به بومی‌ها کار نمی‌دهند

🔹هیچ وقت یادم نمی‌رود چطور بچه‌هایم را از این شهر به آن شهر و برای فرار از جنگ به دندان می‌کشیدم

در سال‌روز شروع جنگ تحمیلی، وضعیت امروز خرمشهر را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1364627