♦️توضیح معاون وزیر ارتباطات پیرامون ویدئویی در خصوص اثرات دو گیگابایت اینترنت رایگان بر دختری نوجوان و تعمی�

♦️توضیح معاون وزیر ارتباطات پیرامون ویدئویی در خصوص اثرات دو گیگابایت اینترنت رایگان بر دختری نوجوان و تعمیم آن به کل موضوع فضای مجازی؛

🔹شاید باورش سخت باشد اما همین تفکر، طرح "حمایت از پیام‌رسانهای اجتماعی" را نوشتند و مدعی ایده برای اداره فضای مجازی هستند.

@AkhbareFori