اژه ای: پرونده سلطان سکه هم به دادگاه رفت سخنگوی قوه قضاییه: 🔹در خصوص برخی پرونده های ارزی و سکه اخیر پرونده دیگری که این هفته به دادگاه ارسال می شود و قرار محرمیت صادر شده است پرونده وحید مظلومین فرزند حبیب الله است که متهم اصلی پرونده است و ۱۸ متهم دیکر…