♦️اگر حرف علیزاده طباطبایی درست باشد کل پرونده نجفی باید از اول رسیدگی شود؛ اما اگر درست نباشد تشویش اذهان عمومی کرده 🔹روز دوشنبه مصاحبه‌ای از وکیل دادگستری سرشناس، جناب سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، منتشر شد که در آن اظهار کردند آقای محمدعلی نجفی مرتکب قتل…