🎥 هیس...!!!جوجه ها فریاد نمی زنند

🎬 روایتی کوتاه از معدوم سازی جوجه ها در بازار آشفته تصمیم گیری در صنعت مرغداری

🎬 چرا تصمیمات پشت درهای بسته و یک شبه گرفته می شود؟

📱telegram: @MontakhabaneMellat

--------------------------------------------------------------

📱instagram: www.instagram.com/montakhabanemellat

|منتخبان ملت؛ روایتگری بی لکنت|