شاخ و شانه رقبای ریاست جمهوری آمریکا به زبان فارسی!

پست فارسی فیسبوکی برنی سندرز نامزد پیشتاز حزب دموکرات آمر�

شاخ و شانه رقبای ریاست جمهوری آمریکا به زبان فارسی!

پست فارسی فیسبوکی برنی سندرز نامزد پیشتاز حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا

@AkhbareFori