باتوجه به اظهارنظر مراجع تقلید درباره قمار بودن مسابقه "برنده باش" به نظر شما اسپانسر این برنامه تلویزیونی و بقیه برنامه‌های مشابه صداوسیما باید چه اقدامی انجام دهند؟ public poll باید پول شرکت کنندگان را برگردانند – 15K 👍👍👍👍👍👍👍 75% چون مردم اطلاع داشتند،…