♦️جزییات بازداشت شهرام جزایری در مرز بازرگان معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی: 🔹وی در حالی که قصد خروج غیرمجاز از مرز را داشت، در گمرک بازرگان دستگیر شد. 🔹جزایری همراه با چند نفر افغانستانی قصد داشت با مخفی شدن در داخل یک کامیون به صورت قاچاقی…