♦️فعال‌تر شدن قرنطینه‌ انسانی در مرزهای کشور برای پیشگیری از "کرونا" مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری: 🔹در همه مرزهای جاده‌ای کشور برای پیشگیری از ویروس کرونا قرنطینه‌های انسانی داریم. 🔹 وزارت بهداشت در مرزها مستقر بوده و بیماری مسافران و همه افرادی که از مرزها…