♦️تلگرام کمتر از یک ساعت قطع بود

🔹برای دومین بار در دو روز گذشته تلگرام حدود ۴۵دقیقه از دسترس خارج شد.

🔹گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که کاربران تلگرام در مناطقی از جهان همچون اروپا و خاورمیانه با مشکل مواجه شدند.

@AkhbareFori