اولین ویدیو از داخل بیمارستان چین که تو ده روز ساخته شده و شبیه زندان طراحی شده!

🔹اما این بیمارستان یک بیمارستان معمولی نیست، اتاقهای این بیمارستان سیستم قرنطینه پیشرفته‌ای دارند که از انتشار ویروس به خارج از اتاق‌ها جلوگیری می‌کنه. این حجم از مهندسى و طراحى دقیق در طى ١٠ روز در جهان بى سابقه بوده👌😳

@Akhbarefori