♦️سابقه حضور یکی از متهمان فراری پرونده دیواندری در سازمان مجاهدین‌خلق قهرمانی نماینده دادستان در دادگاه: 🔹"رحمت‌الله باختری" متهم فراری پرونده دیواندری عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و با اسامی مستعار با افراد رده بالای این گروه‌ها ارتباط داشته است و در سال…