گوینده جمله آب و برق مجانی میشود درگذشت

🔹عباس امیرانتظام سخنگوی دولت بازرگان که بعدها به جرم جاسوسی برای سیا دستگیر شد در ۸ اسفند ۵۷ میگوید برای کم درآمدها آب و برق مجانی میشود و چند روز بعد امام از جمله او یاد میکند و یادآور میشود فقط دلخوش به مادیات نباشد بلکه هدف معنویات است

@Akhbarefori