♦️اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها از امروز 🔹با درخواست کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد 🔹بر این اساس برای ثبت طلاق…