این عکس زمانی مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفت؛ کت و شلواری که منقوش به نام حسنی مبارک بود و سلطان قابوس، حاک�

این عکس زمانی مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفت؛ کت و شلواری که منقوش به نام حسنی مبارک بود و سلطان قابوس، حاکم عمان به وی هدیه کرده بود.

حالا نه پادشاه هدیه دهنده در دنیاست و نه رئیس جمهور هدیه گیرنده...

@AkhbareFori