♦️روایت نماینده دادستان از دریافت ربا توسط شبنم نعمت‌زاده 🔹در مورخ ۲۵ شهریور سال ۹۷ شبنم نعمت‌زاده به شعبه بازپرسی احضار و گفته است که تخصصی در حوزه دارو نداشتم و به همین خاطر به لشکری‌پور اعتماد کردم. 🔹طبق اظهارات متهمه ۴ میلیارد تومان از بانک ملت، ۴ میلیارد…