♦️خبر خوش بهزیستی برای خانواده‌های دارای فرزند چندقلو

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور:

🔹پرداخت مستمری به خانواده‌های دارای فرزند چندقلو تا پایان ۶ سالگی کودکان ارائه می‌شود.

🔹همچنین تمام خانواده‌های کم درآمد دارای فرزند ٣ قلو و بالاتر از کمک هزینه معیشت به صورت ماهیانه بهره‌مند خواهند شد.

🔹خانواده‌های دارای فرزند ٢ قلو که در آزمون وسع در دهک ١ تا ٣ قرار می‌گیرند هم واجد شرایط دریافت کمک هزینه معیشت مستمر ماهیانه هستند.

🔹خانواده‌های دارای فرزند ٢ قلو که در آزمون وسع در دهک ٤ تا ٧ قرار می‌گیرند، به صورت موردی از حمایت برخوردار خواهند شد.

@AkhbareFori