چاله کندن دولت برای دولت بعدی به وسیله "کمک معیشتی" بعد از گرانی بنزین

"حسین راغفر" استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:

🔹دولت‌ها در دوره اولشان به نقد عملکرد دوره قبل می‌پردازند، بعد در دوره دوم‌شان خودشان همان کارهای دولت قبل را انجام می‌دهند.

@Akhbarefori