‏شهید مهدی ‎باکری، از منطقه آمد. خیلی خسته بود. یک قوطی کمپوت برای او باز کردند. کمپوت را نزدیک دهانش برد. یک لحظه مکث کرد و به فکر فرو رفت. قوطی کمپوت را زمین گذاشت و پرسید: آیا به کل لشکر کمپوت داده‌اید؟

گفتند: خیر.

گفت: هر وقت به کل لشکر کمپوت دادید، من هم میخورم.

@AkhbareFori