♦️واکنش رضازاده به شکسته شدن رکوردش توسط تالاخادزه حسین رضازاده قهرمان اسبق وزنه برداری ایران: 🔹تالاخادزه خیلی وزنه بردار خوب و محکمی است و همه دیدیم چطور وزنه می زند. البته که دیدیم اوزان تغییر کرده. 🔹در حالت کلی اما رکورد را زده و من هم به او تبریک می…