♦️ازدواج ولیعهد مالزی با یک دختر سوئدی

🔹محمد فایز پترا، ولیعهد ۴۵ ساله مالزی، با لوئیس جوهانسون سوئدی، ازدواج کرد. سلطان محمد پنجم، برادر ولیعهد هم چند ماه قبل با ملکه زیبایی مسکو ازدواج کرده بود!

مدیونید اگه فکر کنید علت این ازدواج‌ها چیزی غیر از عشق و علاقه بوده😌😀

@AkhbareFori