📺 روز تاریخی بورس با عبور از ارتفاع 200 هزار

📢 بانک تجارت بازگشایی شد و یکه تاز بازار ...

🔵 2100 میلیارد تومان امروز سهم معامله شد که رشد حدود 3 درصدی شاخص را رقم زد...

🎥 60 ثانیه بورسی ؛ کار مشترک عصر ایران و بورس 24

@bourse24ir

  دانلود ویدئو