♦️فضای مجازی یک امکان و فرصت برای خدمت به بشر است رئیس قوه قضائیه: 🔹فضای مجازی یک امکان و فرصت است برای خدمت به بشر است، فضای مجازی بسیار سریع تمام لایه های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد 🔹باید از هرگونه نا امنی در فضای مجازی نگران بود، امنیت زندگی خصوصی…