♦️قاضی خطاب به نعمت‌زاده: وثیقه‌گذار شما با پولشویی ارتباط دارد /شما دستگاه قضایی را متهم به سیاسی‌کاری می‌کنید مسعودی مقام: 🔹دادگاه به پرونده آقای نعمت‌زاده رسیدگی نمی‌کند و برای ما مهم نیست که شما متعلق به چه خانواده‌ای هستید و اساساً به هیچ کس فراتر از…