♦️بازداشت ۵ نفر به اتهام همدستی با "روح الله زم" سخنگوی قوه قضائیه: 🔹در پرونده زم به غیر متهم اصلی ۵ نفر دیگر بازداشت هستند که هنوز کیفر خواست آنها صادر نشده است. 🔹به غیر این افراد، نفرات زیادی احضار شدند. 🔹البته افراد زیادی هم بعد از بازداشت متهم اصلی خودشان…