سخنگوی شورای نگهبان:

🔹فشاری برای تائید صلاحیت‌های مجدد نداشتیم

🔹عدم تایید صلاحیت کاندیداها براساس قوانین و مستندات پرونده آنهاست و کاری به نگاه سیاسی آقایان نداریم

@Akhbarefori

  دانلود ویدئو