کچلی که مجلس را بهم ریخت!/خطابِ رئیس جلسه‌ی امروزِ مجلس به رئیس مخابرات

🔹عبدالرضا مصری که امروز ریاست جلسه‌ی سوال از جهرمی را عهده دار بود، وقتی میخواست به دولتی‌ها برای رعایت نظم جلسه تذکر دهد گفت: اون آقای کچل کیه؟! بله؛ رییس محترم مخابرات لطفا روی صندلیتون بنشینید! 😂😂

@AkhbareFori