♦️تکمیل فرآیند ثبت نام مسکن ملی از امروز 🔹بعد از آن‌که روز دوشنبه ۱۴ بهمن‌ماه پیامکی به متقاضیانی که در مرحله اول پروژه اقدام ملی مسکن واجد شرایط شناخته شدند ارسال شد، این افراد می‌توانند از امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ با مراجعه به سامانه مسکن ملی مدارک…