♦️بهزیستی البرز دستگیری مرد کودک‌آزار را تایید نکرد مدیر کل بهزیستی البرز: 🔹امروز شاهدانتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر آزار و اذیت یک کودک کار بودیم ولی از آنجایی که مشخص نبود این اتفاق در کدام از شهرهای کشور اتفاق افتاده بهزیستی البرز برای بررسی موضوع…