♦️صفحه رسمی اینستاگرام سردار سلیمانی برای ششمین بار با یک میلیون فالور توسط اینستاگرام بسته شد.

🔹صفحه جدید�

♦️صفحه رسمی اینستاگرام سردار سلیمانی برای ششمین بار با یک میلیون فالور توسط اینستاگرام بسته شد.

🔹صفحه جدیدی تا اطلاع ثانوی در اینستاگرام راه‌اندازی نخواهد شد.

@AkhbareFori