♦️چند ترفند رواشناسی که شخصیت دیگران را با یک نگاه برایتان فاش می‌کند!

🔹نحوه ی دست دادن ما می تواند روی ذهنیت دیگران درباره ی ما تأثیر بگذارد

🔹بسته بودن حالت دست ها تقریباً همیشه از نگرانی و اضطراب یا بد بودن حال روحی شخص حکایت دارد

#زندگی_بهتر

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/946952