🔹‏«اقبال مسیح» کودک پاکستانی، در ده سالگی از کارگاه تولید فرش فرار کرد و به مبارزه با «کار کودکان» روی آورد.

🔹در یک سال ۳۰۰۰کودک را آگاه و از بردگی رهانید و اینکارش باعث شد صادرات فرش پاکستان افت کند!

🔹در ۱۲سالگی، صاحبان سرمایه، اقبال را با ۱۲۰گلوله ساچمه‌ای کشتند!

@AkhbareFori