ریختن آب مقدس با بالگرد روی شهری در کلمبیا برای دفع شیطان

🔹بین ژانویه تا ماه می بیش از ۵۱مورد قتل و آدمکشی در شهر بوئناونتورای کلمبیا به ثبت رسیده و به همین خاطر اسقف «روبن داریو جارامیلو مونتویا» پیشنهاد داد برای دفع شر شیطان باید آب مقدس بر سر شهر ریخت

🔹نکته قابل توجه اینکه ارتش از طرح وی حمایت کرده و بالگردی نیز در اختیار وی برای این کار قرار داده است.

@AkhbareFori