🔹از تایید تا تکذیب؛ تمام اخبار درباره بوی نامطبوع 

🔹همه سکوت کرده‌اند؛ نه شهرداری مسئولیت می‌پذیرد نه آب و

🔹از تایید تا تکذیب؛ تمام اخبار درباره بوی نامطبوع

🔹همه سکوت کرده‌اند؛ نه شهرداری مسئولیت می‌پذیرد نه آب و فاضلاب می‌داند ماجرا چیست!

اینجا نظر بدهید