🔻عدد فشار خون مناسب هر سن چقدر است؟

🔹پروتکل فشارخون در کشور‌های مختلف فرق می‌کند

🔹 در ایران فشارخون طبیعی را ۱۳۰ روی ۸۰ و پایین‌تر درنظر می‌گیرند، اما به طورکلی باید حداکثر ۱۴۰ و روی ۹۰ باشد

#زندگی_بهتر

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/940047